georgian
Year
Title
Author
2021
»Svanetia« and оther essays about Georgia

Sergei Tretyakov

2022
One Year With Rodin

Iakob Nikoladze

2023
Shoah

Claude Lanzmann